Sazdan peýdalanyň

Sazyň tälim-terbiýede uly ornunyň bardygy ikuçsuzdyr. Çagaňyzy saz bilen terbiýeläň, olara sazy söýdüriň. Saz, mukam we heňler hem ýagşy tälimçi bolup bilerler. Kaliforniýa Uniwersitetinde geçirilen bir barlag üç ýyllyk piýanino we hor toparyna gatnaşan çagalaryň derslerindäki başarnyklarynyň güýçlenini, pikirlenip akyl ýetirme güýçlerini ardyranyny subut edipdir. Saz ussady bolmasaňyz-da çagalaryňyza hüwdi aýdyp beriň, hiňlenip beriň.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s