ÇAGA TERBIÝESINDE KÖNELMEÝÄN USULLAR

Çagalar biziň güllerimizdir. Olar ýetişip, kemala gelip geljekde biziň miwelerimiz bolarlar. Şu günlerde kiçi bolup bilerler, emma olar ertirki günüň ululary bolarlar.

Çagalyk şol bir wagtyň özünde şekillenme döwri diýmekdir. Onda, çaga geljekde süňk kimin berkäp, üýtgedilmegi aňsat düşmejek ahlagyny, häsiýetlerini, endiklerini kimden öwrenýär? Oňa kimler has güýçli täsir edýär?

Amerikada çap edilýän “USA Today” gazetindäki bir makalada “9-10 ýaşlaryndaky çagalaryň gözünde birinji derejeli adam kimdir?” diýen sorag bilen baglanyşykly bir anketanyň tejribe netijeleri neşir edilipdir.

Şol netijä görä kyrk dört şäherdäki 21000 okuwçynyň aglabasy gahryman hökmünde öz ene-atalaryny görkezipdirler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s