Ynam we zähmet

Derýanyň boýunda ýaşaýan we derýanyň bir boýundan beýleki boýuna ýolagçy gatnatmak arkaly güzeranyny dolaýan bir garry gaýykçy gaýygyndaky küreklerden birine “Ynam!”, beýlekisine-de “Zähmet!” sözlerini ýazypdyr. Munuň sebäbini soranlarynda, köp muşakgatly günleri arka atan ýaşuly:

Derýanyň garşy ýakasyna geçmek üçin her iki kürek-de zerur. Zähmetsiz ynam we ynamsyz zähmet sizi maksada ýetirmez. Durmuş ýoluna ýeke kürek bilen çykmak hem derýany ýeke kürek bilen geçmäge synanyşmakdan tapawutsyzdyr – diýip jogap beripdir.

Zähmet çekmek we ynanmak üstünlügiň esasy şertidir. Ýaşaýşyň alamaty bolan herekete, zähmete, gaýrata, maňlaý derine gadyr goýan atalarymyz ýüzlerçe ýyl öň “Zähmet soňy rehnet”, “Herekete bereket” ýaly nakyllary döredipdir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s