7 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Oňa düşünmäge çalşyň!”

 1. Entegem mekdebe çenli çagalyk döwrüniň aýratynlyklaryny dowam etdirýär.
 2. Duýgulary çalt-çaltdan üýtgäp durýar.
 3. Bilesigeliji we höwesjeňdir.
 4. Geçirimlidir.
 5. Pespäldir.
 6. Mekdep durmuşyna başdan geçirme gözi bilen garaýar.
 7. Takyk maglumatlary dowamly ýagdaýda akyl eleginden geçirip bilýär.
 8. Töweregindäki zatlar hem-de wakalar barada pikir ýöretmegi başarýar.
 9. Özüne gerek zatlaryň başga adamlar üçinem zerurdygyna düşünýär.
 10. Özüne mahsus gylyk-häsiýetleri aňşyryp ugraýar.
 11. Deň-duşlary bilen dost bolmaga öňkä garanyňda has ähmiýet berýär.
 12. Özüne bolan sylagy kämilleşýär.
 13. Ene-atasyndan başga-da dürli adamlardan, meselem: mugallymyndan görelde almaga başlaýar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s