6 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Ony başaraýjak işlerine ugrukdyryň!»

 1. Ýalta bolýar, belli bir karara gelmekde kynçylyk çekýär.
 2. Dowamly pikirini üýtgedýär.
 3. Täzeden oňşuksyz bolup başlaýar.
 4. Deň-duşlary bilen gatnaşyklary güýçlenýär, maşgala gatnaşyklary gowşaýar.
 5. Özbaşdak oýnamakdan topar bolup oýnamagy has gowy görýär. Ýöne oýnuň düzgünlerini özi kesgitleýär.
 6. Özüni ejesine has ýakyn duýýar.
 7. Ähli zady öz gözegçiliginde saklamak isleýär.
 8. Elmydama birinji bolmak, öwülmek we söýülmek isleýär.
 9. Ýeňilmegi asla halamaýar.
 10. Üns merkezinde bolmak isleýär.
 11. Gaty ynjyk we duýguçyldyr.
 12. Özüne edilýän belliklere görä kemçiliklerini düzedýär.
 13. Käte ýalan sözleýär.
 14. Has hereketli oýunlary oýnaýar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s