Okamagy öwrenmek sungatlaryň iň kynydyr…

Okamak duýgularyň iň asylzadasydyr. Ussat ýazyjy-şahyrlar ömrüniň ýarysyny okap geçiripdirler. Monteskýe “Ýarym sagat okamak, bar gam-gussalarymy süpürip alyp gidýär” diýipdir. Öz döwrüniň iň meşhur taglymatçysy, dilewarlygy bilen tanalan Jon Braýt, irginsiz okamagyň netijesinde şeýle derejä ýetipdir. Belli nemes şahyry Gýote bolsa, ömrüniň soňky ýyllarynda: “Okamagy öwrenmek sungatlaryň iň kynydyr… Ömrümiň segsen ýylyny okamaga bagyşladym, şonda-da özümden göwnüm hoş diýsem, ýalan sözledigim bolar” diýipdir. Gýote bu sözleriniň üsti bilen mekdepde öwredilen okadylyşy däl-de, ukybynyň üstünde işläp-işläp, irginsiz sünnäläp, ony hakyky sungata öwürmegi göz öňüne tutupdyr. Hatda ol gartaşandygyna garamazdan, bu düşünjä isleýşi ýaly gulluk edip bilmändigine ökünipdir.

Milletimize, adamlara we jemgyýete peýda bermek üçin okamaly. “Okap bilemok” diýmeli däldiris. Dogry, birnäçe päsgelçilikler kitap okamagyň öňüne böwet bolup biler. Hakyky ussatlyk we başarnyk – hiç-hili päsgelçiliksiz ýolda ýöremek däl-de, dumly-duşy kynçylyklar bilen gurşalan ýolda ýöräp bilmekdir. Biz “Ynsanlaryň iň haýyrlysy, olara iň köp peýdasy degýän adamdyr” diýen hakykatdan ugur alyp, kynçylygy ýeňip geçmek üçin, kitap okamagy öwreneliň, gaýrat edeliň, okamagy söýeliň, bolmanda, ony diňläliň we onuň okalýan ýerlerinden daşlaşmalyň. Eger-de munuň tersine bolan ýagdaýynda kitaba we okamaga degişli bolan bu dördüsinden başga bir ýoly saýlasak, Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi wessellem) aýdyşy ýaly, “heläk bolmakdan gutaryp bilmeris”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s