Kitap okamagyň psihologik ähmiýeti

Kitap okamagyň halka, şonuň ýaly-da okaýan adama psihologik taýdan peýdalary bardyr. Bulary şu görnüşde sanap bileris:

 1. Maglumat arkaly akylyň goragyny kepillendirmek;
 2. Adamyň ýatkeşliginiň ýitelmegi;
 3. Beýniniň işjeňliginiň artmagy;
 4. Ýerliksiz gorkularyň aýrylmagy we özüňi erkin duýmak;
 5. Dogry hereketlere ugrukdyrýan maglumatlary gazanmak;
 6. Akyl taýdan yzagalaklykdan goranmak.

 

Kitap okamazlygyň psihologik zyýanlary:

 1. Okamazlyk – bu adamyň özüni inkär etmegidir. Sebäbi okamaýan adam özüni tanap bilmez.
 2. Ýalňyşmagyň esasy sebäpleriň biri-de sowatsyzlykdyr. 
 3. Okamaýan adam özünden we daş-töweregindäkilerden daşlaşar.
 4. Okamaýan we çäklendirilen beýniler bisabyr, çydamsyz bolar.
 5. Kitap okamazlyk adamyň mukaddes gymmatlyklaryna bolan garaýşyny peselder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s