Çagalara Kitaby söýdirmegiň tilsimleri

Ine siziň üçin ädim-ädim çagalaryňyzyň kitaplara bolan ünüslerini we gyzyklaryny ýokarlandyrmagyň iň ýönekeý, emma ýaramly tilsimleri.

1. Çagalaryňyza ýygy ýygydan kitap sowgat ediň.

2. Çagalaryňyz bilen çägiňizde geçirilýän kitap sergilerine birlikde gezmäge gidiň.

3. Olaryň öz otaglarynda şahsy kitaphanalaryny döretmekleri üçin ýörite ýer bölüp beriň.

4. Hepdäniň belli günleri olaryň okan kitaplarynyň mazmunlaryny soraň.

5. Eger mümkinçiligiňiz bar bolsa Kinder, Nook we Jetbook ýaly döwrebap akylly kitap okyjylaryny satyn alyp beriň we okamak höweslerini ýokarlandyryň.

6. Kitap okamak bir ynsanyň bilim hazynasyny doldurar, okanlaryny gürrüň bermek bilen durmuşa taýynlanar we ýazmak arkaly bolsa has hem kämilleşer. Şeýle bolsa, çagalaryňyzyň okanlaryndan düşünen ýerlerini ýada bolsa täze pikirlerini ýazmaklary talap ediň.

7. Ene-ata hökmünde, tejribäňiz boldugyndan we çagaňyzyň ýaşyna görä, siziň garşyňyzda öz sözleri bilen beýan edip biljek temalaryndan gürrüň açyň. Beýle etmek bilen siz olaryň köpçüligiň öňünde islendik temada öz pikirlerini beýan etmek ukybyna kömek edersiňiz.

8. Başararmysyňyz? Elbetde başararyn diýseňiz çagalaryňyz bilen öýde maşgala bolup ”KITAP OKAMAK SAGADYNY” planlaşdyryň. Eýsem her günmi? Ýok. Üstesinden gelip biljek wagt çäklerini öňünden belleşiň.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s